Hånd som held lånekort og open dør i bakgrunnen

Meirope bibliotek

Meirope bibliotek er eit tilbod om å kunne nytte seg av biblioteket utanom opningstid/bemanna tid. Opprett ein avtale med biblioteket, så kan du bruke ubemanna bibliotek alle dagar mellom kl.7-22.

Innloggingspanel for meirope bibliotek. Ei hand held eit lånekort under scannaren.
Har du avtale med biblioteket kan du logge deg inn og bruke ubemanna bibliotek alle dagar frå 7-22.

Korleis?

Skriv under på kontrakten og levér til personalet, så får du avtale om tilgong til biblioteket utanom betent opningstid. Du kjem inn på biblioteket ved å lesa av lånekortet i kortlesaren ved inngongen og tasta pin-kode.

Kven?

Tilbodet gjeld for alle over 15 år som er registrerte lånarar . Born kan nytta tilbodet om dei kjem i følgje med ein vaksen. Den vaksne har ansvar for dei borna han eller ho tek med seg.

Det vil vera personale i biblioteket i delar av den ubetente opningstida, for å gjera kontorarbeid. Treng du hjelp – ver grei og kom i den betente opningstida.

Vårt felles bibliotek

Det meiropne biblioteket byggjer på tillit mellom brukar og bibliotek. Det er vår felles eigedom og skal vera til glede og nytte for alle – du bør derfor passa godt på det og halda ro og orden!

Tilgang og bruk

 • Før du kan nytta deg av tilbodet må du signera ein kontrakt der du skriv under på at du har lese reglementet for meirope bibliotek.
 • Lånekortet og pin-koden er personleg og skal ikkje brukast av andre.
 • Born kan bruka tilbodet om dei kjem i følgje med ein vaksen. Den vaksne har ansvar for dei borna han eller ho tek med seg.
 • Biblioteket kan stengja ute brukarar som bryt retningslinjene. Gjer du hærverk eller øydelegg noko, er det du som er økonomisk ansvarleg. Alvorlege tilfeller vert melde til politiet!
 • Du kjem inn på biblioteket ved å registrera lånekortet i kortlesaren ved inngongsdøra, samt tasta pin-koden. Samstundes som du gjer dette, tek kameraet bilete av deg.
 • Det kjem melding over høgtalarane når biblioteket er i ferd med å stengja (kl. 22.00). Ver venleg å forlata biblioteket i god tid.

Servicetilbod

Når biblioteket ikkje er betent, er du sjølv ansvarleg for å nytta deg av dei tilgjengelege tenestene på ein forsvarleg måte.

Du kan nytta lesegruppene, studieplassane og datamaskinene, samt logga deg på gjestenettet og ta utskrift med Princh. Her kan du lese meir om korleis du printar ut med Princh. Det er også plakatar som forklarer korleis skrive ut ved printaren på biblioteket.

Merk: All form for lån og innlevering av materiale må gjerast på automaten! Fjernlånsbøker kan ikkje lånast ut på automaten og må derfor hentast i betent opningstid. Innleverte bøker leverer du på hylla til høgre for automaten.

To kvinner lånar på sjølvbeteningsmaskinen
Med sjølvbetjeningsmaskinen administrerer du låna dine enkelt.

Skulle det oppstå ein feil med utstyret slik at du ikkje får lånt, kom tilbake i den betente opningstida, så vil personalet hjelpa deg.

Korleis bruka automaten:

 • Vél teneste og trykk på symbolet. (T.d. «Utlån»)
 • Legg kortet med strekkoden opp og justér det slik at kortet blir scanna.
 • Legg materialet på bordet. Kontrollér at talet på bøker og anna materiale er likt med talet som står på skjermen.
  Merk: Viss du både skal levera og låna bøker, er det lurt å halda desse frå kvarandre, då maskina også kan registrera materiale «i lufta».
 • Når du leverer materiale vil du anten får beskjed om å setja det på «innleveringshylla» (skilta med Innlevering) eller leggja det til Stord (skilta med Stord) eller hylle for reserverte bøker. Når du har gjort dette, avsluttar du ved å trykkja på det symbolet som passar deg: med eller utan kvittering.